صفحه اصلي تماس با ما سايت هاي مرتبط نقشه سايت English


تغییر آدرس سایت ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو

به گزارش دبیرخانه دائمی کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو، پژوهشگران و کارشناسان میتوانند جهت مشاهده سایت ششمین کنفرانس به سایت www.iranrotate.irمراجعه نمایند.